Russ Dallen, người sáng lập ngân hàng đầu tư Caracas Capital, nói với Houston Chronicle, với việc Nabors ngừng hoạt động giàn khoan của mình, Venezuela giờ đây không còn lại giàn khoan dầu nào.

Theo Dallen, điều đó khiến quốc gia Mỹ Latinh này quay trở lại hơn một thế kỷ trước xét về số lượng giàn khoan, về trước năm 1914 khi giếng dầu đầu tiên của Venezuela được khoan.


https://www.xangdau.net/tin-tuc/thi-truong-xang-dau-the-gioi/so-gian-khoan-cua-venezuela-chinh-thuc-ve-zero-71350.html